Vera Gloria | Finanční a krizové poradenství

Nabízíme služby spojené s využitím vlastních mnohaletých zkušeností, teoretických i praktických znalostí z oblasti ekonomie, účetnictví, daňového poradenství, insolvenčního práva, realitního trhu, trhu s cennými papíry a matematiky.

Od konkurence se odlišujeme osobním, citlivým, individuálně zaměřeným a zodpovědným přístupem k potřebám Klienta.

Finanční poradenství

 1. zpracování finančních analýz s cílem poskytnutí okamžitého a aktuálního obrazu o situaci Klienta jako účetní jednotky;
 2. tvorba operativních nebo strategických finančních plánů včetně modelování zdrojů financování Klienta;
 3. sledování provozního peněžního toku Klienta s cílem modelování splatnosti pohledávek závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů Klienta;
 4. zpracování účetních analýz, které umožňují jednoduché vytváření Klientem definovaných pohledů na data a jejich agregace (obraty vybraných účtů za zvolená období, součty částek za vybraná střediska atd.);
 5. zpracování základních ekonomických výstupů v podobě účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash-flow, hlavní knihy atd.), které umožní Klientovi primární kontrolu správnosti výstupů z ekonomického systému Klienta ve srovnání s platnou legislativou;
 6. stanovení hodnoty firmy Klienta, a to z několika pohledů v různých úrovních detailního zpracování;
 7. porovnávání různých variant financování provozu Klienta na úrovni výpočtu úročení, spoření, finančních ukazatelů, včetně simulace bankovních účtů a úvěrového financování.

Krizové poradenství

 1. sanace a revitalizace podnikání fyzických i právnických osob;
 2. detailní odborná analýza struktury majetku, závazků a pohledávek Klienta;
 3. návrhy a součinnost při vytváření nových a originálních funkčních celků (majetek, vlastnictví, obchodní aktivity apod.) výhradně v zájmu Klienta.

Insolvence

 1. analýza struktury věřitelů s cílem nalezení optimálního řešení úpadku Klienta (reorganizace, oddlužení, konkurz apod.);
 2. zajištění zpracování znaleckého posudku při ocenění majetkové podstaty Klienta;
 3. zajištění účasti ve věřitelských orgánech tam, kde je to možné a účelné;
 4. zpracování reorganizačního plánu a související zprávy o něm;
 5. zajištění případné podpory ze strany významných zajištěných i nezajištěných věřitelů Klienta;
 6. průběžná kontrola a dohled nad zákonností a správností postupu všech procesních subjektů insolvenčního řízení Klienta.

Pohledávky

 1. posouzení bonity pohledávek (právní důvod, zajištění, vykonatelnost, podmíněnost apod.)
 2. jednání s věřiteli resp. dlužníky o způsobu úhrady;
 3. odkup bonitních pohledávek za tržní cenu.

Realitní činnost

 1. monitoring zadlužených nemovitostí v celé ČR (exekuce, dražby, insolvence, inzerce atd.);
 2. poradenství v oblasti zajímavých investičních příležitostí na trhu nemovitostí v ČR;
 3. zprostředkování prodeje a výkupu nemovitostí;
 4. zajištění znaleckých posudků a oceňování nemovitostí;
 5. právní a odborný servis spojený s investicemi do nemovitostí.

Exekuce

 1. hledání a nalezení optimálního řešení v případě nařízené exekuce na nemovitosti;
 2. detailní rozbor a konzultace dluhové situace v případě zástavy nemovitostí;
 3. nalezení a doporučení optimálního řešení v několika variantách;
 4. zajištění anebo zprostředkování nezbytných právních úkonů;
 5. odborné poradenství po celou dobu řešení případu.

Dražby

 1. nabídka nemovitostí v dražbách dle dané lokality v rámci celé ČR;
 2. zastupování v elektronické či fyzické dražbě nemovitostí;
 3. prověření zástavních práv na nemovitostech a dalších možných rizik spojených s jejich vydražením;
 4. individuální zhodnocení výhodnosti celé transakce;
 5. poradenství s vystěhováním původního vlastníka a vyklizením nemovitosti.

Principy

 1. Poradce vždy postupuje s odbornou péčí a chrání zájmy Klienta;
 2. Poradce je oprávněn se seznamovat se všemi skutečnostmi potřebnými k dosažení optimálních výsledků poskytovaných služeb;
 3. Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním poskytovaných služeb o osobě Klienta;
 4. Poradce má právo odmítnout poskytnutí takových služeb, které by vedly k porušení právních nebo etických předpisů;
 5. Poradce má povinnost informovat Klienta o výsledku činnosti v rámci poskytovaných služeb, a to zejména formou vyjádření, zprávami, analýzami, doporučeními apod.

Odpovědnost

 1. Poradce neodpovídá za škody, které by Klientovi vznikly v souvislosti s poskytnutím neúplných nebo nepravdivých informací, dokladů a písemností nezbytných pro plnění předmětu smluvního ujednání;
 2. Klient sám nese škodu, která mu vznikne zatajením, nesprávností nebo neúplností dokladů a písemností, které Poradci předal a informací, které sdělil;
 3. Klient sám nese škodu i v tom případě, kdy sice doklady Poradci předal, ale opožděně;
 4. Poradce neodpovídá ani neručí za doklady, které mu poskytl Klient, zákonnost postupů Klienta ani jeho obchodních aktivit.

Kontakt

Pište, telefonujte, ptejte se

Kontaktní osoby za strany Poradce pro případ finančního a krizového poradenství:
 • Ing. Jaroslav Komora, CSc.
 • +420 602 248 248
 • komora@veragloria.cz
Kontaktní osoby za strany Poradce pro případ daňového poradenství:

 • Ing. Světlana Komorová
 • +420 602 264 279
 • komorova@equilibris.cz